Thẻ: Cảng biển

Phát triển logistics không phải là làm nhiều cảng biển

Việt Nam có tiềm năng phát triển logistics nhưng nhiều chuyên gia cho rằng địa phương ven biển đều muốn xây dựng cảng đã làm phân tán nguồn lực. Việt Nam nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, nơi luồng hàng tập trung giao lưu mạnh. Theo Báo cáo của Ngân…