Tổng Cục Hải Quan Chỉ Đạo “Nóng” Thực Hiện Chính Sách Giảm Thuế GTGT

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định 44/2023/ND-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các quy định kể từ ngày 1/7/2023.

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15. Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Theo đó, để triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 44/2023/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ công chức hải quan tại cơ quan cục, chi cục trực thuộc, người khai hải quan làm thủ tục hải quan trên địa bản quản lý.

Trong đó, các đơn vị hải quan cần lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách giảm thuế GTGT. Cụ thể, việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Trong đó, các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Liên quan đến Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với mã số HS ở cột (10) phụ lục 1, cột (10) phần a và cột (4) phần b phụ lục 3 chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hoá thực tế NK thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) phụ lục 1, cột (10) phần a và cột (4) phần b phụ lục 3, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa NK.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN, người khai hải quan khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Đối với mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật thuế GTGT).

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00 ngày 1/7/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00 ngày 1/7/2023 (có chỉ tiêu thông tin ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00 ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB205).

Nguồn: Báo Hải Quan Online