Thẻ: khái niệm

Logistics xanh ở Việt Nam, cách tiếp cận

Tại Việt Nam, tạm thời có cách nhìn chung, đó là hoạt động logistics hướng tới các mục tiêu bền vững, thân thiện và bảo vệ môi trường, giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Khái niệm logistics xanh Thuật ngữ “logistics xanh” hay các thuật ngữ tương tự như “logistics bền vững”,…