Bộ Tài chính: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Trong tháng 5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-BTC và Quyết định số 1001/QĐ-BTC để sửa đổi, bổ sung 02 TTHC, thay thế 01 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Cụ thể:

Ngày 10/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 01 TTHC được thay thế, 03 TTHC bị bãi bỏ và 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

– “Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ” sẽ thay thế 03 TTHC sau: (i)Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 2 Cục hải quan trở lên; (ii) Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ cấp Cục Hải quan; (iii) Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ cấp Chi cục Hải quan.

– 02 TTHC bị bãi bỏ gồm: (i) Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/2/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC đã được quy định việc bãi bỏ tại Thông tư 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính; (ii) Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quy định việc bãi bỏ tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính.

Tiếp theo đó, ngày 17/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1001/QĐ-BTC về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 01 TTHC bị bãi bỏ. Cụ thể:

02 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: (i) Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (ii) Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Đồng thời, bãi bỏ “Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương”.

Để kịp thời triển khai các TTHC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2431/TCHQ-TXNK và Công văn số 2489/TCHQ-TXNK gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc công khai TTHC.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố tại Quyết định số 947/QĐ-BTC và Quyết định số 1001/QĐ-BTC theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9,10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, giải quyết TTHC theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số: 947/QĐ-BTC, 1001/QĐ-BTC.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Văn phòng Tổng cục thực hiện niêm yết bản giấy thủ tục được thay thế, bãi bỏ tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đăng tải công khai các TTHC trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các TTHC được công bố tại Quyết định số: 947/QĐ-BTC, 1001/QĐ-BTC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các TTHC được công bố và đề xuất, điều chỉnh kịp thời các TTHC khi có sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.