3 nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đưa ra 3 nhiệm vụ chính, trong đó có nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng.