Thẻ: Thủ tục thuê kho

Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX

Căn cứ Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành…