Thẻ: Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là gì? Các phương thức thanh toán quốc tế?

Thanh toán quốc tế là gì? Thanh toán quốc tế tiếng Anh là “International payment” là thanh toán giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hoặc hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài. Việc thanh toán này được thực hiện chủ yếu bởi các ngân hàng và gắn liền với…